درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیشترین جنسهای باکتریهای آلوده کننده دستگاه ادراری کدامند؟

1 ) استافیلوکوکها و استرپتوکوکها
2 ) اشریشیاها ، کلبسیلاها و پروتئوسها
3 ) پروویدنسیاها ، مورگانلاها و سالمونلا
4 ) شیگلا ، ادواردسیلا و انتروباکترها