درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قارچهای زیر در بافت به شکل میسلیال دیده می شود؟

1 ) پسودو آلشریا بوییدی
2 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم
3 ) کوکسیدیوئیدس ایمی تیس
4 ) رینوسپوریدیوم سیبری