درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قارچ های زیر در ایجاد مایستوما دخالت دارد؟

1 ) پسودو آلشریا بوییدی
2 ) نوکاردیا استروئیدس
3 ) نوکاردیا برازیلینسیس
4 ) نوکاردیا فارسینیکا