درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


کدام اسید آمینه در ساختمان بیو شیمیایی خود فاقد حلقه ی بنزن است ؟<br />

1 ) آرژنین

2 ) تیروزین
3 ) تریپتوفان

4 ) فنیل آلانین