درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قارچ های زیر انساندوست می باشد؟

1 ) اپیدرموفایتون فلوکوزوم
2 ) میکروسپوروم جیپسئوم
3 ) ترایکوفایتون وروکوزوم
4 ) میکروسپوروم کنیس