درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ویروس های زیربرای همانندسازی ژنوم به عنوان پرایمراز پروتئین استفاده می کند؟


1 ) آدنو

2 ) HIV

3 ) سرخک

4 ) انفلوانزا