درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اظهارات زیر صحیح است بجز:

1 ) TH1 در از بین بردن ارگانیزم اینتراسلولار مثل مایکوباکتریوم دخالت دارد
2 ) TH2 تاثیری برپارازیت ندارد
3 ) میکروبها باعث تحریک ایمیونیتی TH1 می شوند
4 ) سیتوکاین های TH2 نقش مهمی در پاتوژنز آسم و آلرژی دارند