درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه موارد در مورد شاخصهای غشا در لنفوسیتها صحیح است بجز:

1 ) CD2 در غشای سلول T و NK
2 ) CD3 روی سلول T
3 ) CD16 روی سلول NK
4 ) CD19 روی سلول T