درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در مورد پاسخ ایمنی سلولی صحیح است؟

1 ) در نتیجه تخلیه کمپلمان شدت می یابد
2 ) تحت تاثیر کورتیزون سرکوب می شود
3 ) در نتیجه تخلیه سلولهای T شدت می یابد
4 ) تحت تاثیر آنتی هیستامین سرکوب می شود