درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


حضور 70 درصد لنفوسیتهای CD3+ در گردش خون محیطی یک بیمار به معنی نرمال بودن کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) ایمنی هومورال
2 ) ایمنی سلولی
3 ) تعداد لنفوسیتهای B
4 ) تعداد لنفوسیتهای T