درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از روندهای زیر شرایط ادامه حیات سلول های T در تیموس را فراهم می سازد؟

1 ) انتخاب مثبت
2 ) انتخاب منفی
3 ) آپوپتوزیس
4 ) نکروز