درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در مورد CTL صحیح است؟

1 ) در سایتوتوکسیسیتی سایر سلولهای T آلوده به ویروس دخالتی ندارد
2 ) با جای دادن پرفورین در غشای سلولهای هدف در کشتن سلول دخالت دارند
3 ) برای کشتن سلول های هدف به تشخیص آنتی ژنهای MHC نیازی ندارند
4 ) آنتی ژنها را با واسطه آنتی ژنهای MHC-II شناسایی می کنند