درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های TH1 کدام یک از فعالیتهای زیر را انجام نمی دهد؟

1 ) عرضه CD4
2 ) تولید اینترفرون گاما
3 ) فعال کردن ماکروفاژها
4 ) اتصال به آنتی ژن محلول