درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از فعالیتهای زیر توسط سلول های T انجام نمی شود؟

1 ) تولید اینترلوکین – دو
2 ) تولید اینترلوکین – چهار
3 ) پاسخ به حضور اینترلوکین – دو
4 ) انجام فعالیتها به تنهایی و از طریق تماس مستقیم سلول به سلول