درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از جملات زیر در مورد گیرنده آنتی ژن سلول T صحیح است؟

1 ) شاخص های موجود بر روی پپتیدهای خطی همراه مولکولهای MHC را شناسایی می کند
2 ) دارای زنجیره های سبک ایمونوگلولولینی است
3 ) از یک زنجیره سنگین و بتا – دومیکروگلوبولین ساخته شده است
4 ) اپی توپهای شکلی موجود بر روی آنتی ژنهای طبیعی را شناسایی می کند