درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلولهای T سیتوتوکسیک عموما آنتی ژن را با کمک کدامیک ازمولکولهای زیر شناسایی می کند؟

1 ) MHC-II
2 ) MHC-I
3 ) MHC-III
4 ) HLA-DR