درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تمامی مارکرهای زیر بر سطح سلول های T وجود دارند بجز:

1 ) CD3
2 ) CD7
3 ) CD2
4 ) CD19