درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تعداد کدام یک از سلول های گردش خون محیطی از سایر سلولهای خونی بیشتر است؟

1 ) لنفوسیتهای T-CD4
2 ) لنفوسیتهای B
3 ) لنفوسیتهای NK
4 ) لنفوسیتهای T-CD8