درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلولهای زیر با تولید سایتوکاین مناسب درپدیده آلرژی نقش مهمتری دارد؟

1 ) ماکروفاژها
2 ) سلولهای NK
3 ) سلولهای TH2
4 ) سلولهای TH1