درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول GP120 موجود بر سطح ویروس HIV به کدام یک از مولکولهای زیر متصل می شود؟

1 ) CD2
2 ) CD3
3 ) CD4
4 ) CD8