درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


 شناسایی آنتی ژنهای بیگانه توسط لنفوسیتهای سیتوتوکسیک به کمک کدامیک از کلاس های MHC انجام می گیرد؟

1 )  MHC-I
2 ) MHC-II
3 )  MHC-III
4 )  CD-1