درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


شاخص مشترک لنفوسیتهای T کدام است؟

1 )  CD3
2 )  CD4
3 )  CD8
4 )  CD19