درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه نشانگرهای سطحی زیر در روی لنفوسیتهای T یا زیر گروههای آن وجود دارند بجز:


1 ) CD3

2 ) CD20

3 ) CD4

4 ) CD8