درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکولهای سطح سلولی قادر به اتصال به مولکول MHC-II می باشد؟


1 ) CD2

2 ) CD3

3 ) CD4

4 ) CD8