درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در روند شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیتهای T همه توصیف های زیر صحیح است بجز:


1 ) مولکول TCR در غشا لنفوسیت T اپی توپ آنتی ژن بیگانه را شناسایی می کند

2 ) مولکول CD4 آنتی ژن کلاس یک HLA را شناسایی می کند

3 ) مولکول CD28 در سطح لنفوسیتهای T به مولکول B7 در سطح سلول عرضه کننده آنتی ژن متصل می شود.

4 ) مولکول CD3 در انتقال پیام به داخل لنفوسیت T مشارکت می کند