درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول TCR در سطح لنفوسیتهای T دارای همه خصوصیات زیر است بجز:


1 ) دارای دو زنجیره پلی پپتیدی است

2 ) هر زنجیره پلی پپتیدی دارای دو دمین است

3 ) این مولکول قسمت FC ندارد

4 ) این مولکول antigen binding site  ندارد