درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در گردش خون محیطی کدام یک از سلول ها بیشترین تعداد را دارد؟


1 ) منوسیت

2 ) سلول NK

3 ) لنفوسیت B

4 ) لنفوسیت T