درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای زیر در زمره سوپر آنتی ژنها محسوب می شود؟


1 ) اگزوتوکسین کزاز

2 ) آلبومین تخم مرغ

3 ) انتروتوکسین استافیلوکوک

4 ) لیپو پلی ساکارید پنوموکوک