درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دو توکسین تک واحدی است؟

1 ) انتروتوکسین های استاف اورئوس و C2 کلستریدیوم بوتولینوم
2 ) اکسفولیاتیو و کزاز
3 ) بوتولیسم و وبا
4 ) انتروتوکسین های اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس