درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آنزیم اغلب باعث پیشروی و انتشار برخی میکروارگانیسم ها در نسج همبند می شود؟

1 ) DNase
2 ) کوآگولاز
3 ) هیالورونیداز
4 ) فیبرینولایزین