درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر درمورد اگزوتوکسین باکتریها غلط است؟

1 ) ساختمان پروتئینی دارد
2 ) ترشح خارج سلولی دارد
3 ) فقط توسط باکتریهای گرم مثبت تولید می شود
4 ) توسط باکتریهای گرم مثبت و منفی تولید می شود