درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر درمورد اگزوتوکسین ها صادق می باشد؟

1 ) فقط توسط باکتریهای گرم مثبت ترشح می شوند
2 ) فقط توسط باکتریهای گرم منفی ترشح می شوند
3 ) توسط باکتریهای گرم مثبت و منفی ایجاد می شوند
4 ) ساختمان لیپو پلی ساکاریدی دارند