درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عمل اصلی همولایزین مترشحه از باکتریها کدام است؟

1 ) ایجاد لوکوسیتوز
2 ) ایجاد پینوسیتوز
3 ) لیز گلبولهای سفید
4 ) لیز گلبولهای قرمز