درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنزیم های باکتریایی زیر موجب تسهیل در پخش باکتری ها در بافتهای بدن می شود؟

1 ) لوکوسیدین
2 ) پروتئاز IgA
3 ) هیالورونیداز
4 ) همولایزین