درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر در انتشار باکتری در بافت میزبان دخالت بیشتری دارد؟

1 ) اگزوتوکسین
2 ) هیالورونیداز
3 ) کواگولاز
4 ) پروتئاز