درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پوشش مخاطی کدام یک از اعضای زیر بایستی عاری از میکروب باشد؟

1 ) برونشها
2 ) مثانه
3 ) مجرای ادراری
4 ) مجرای تناسلی