درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری در فلور باکتریایی طبیعی روده دیده می شود؟

1 ) یرسینیا
2 ) سالمونلا
3 ) شیگلا
4 ) انتروکوک