درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


غالبترین میکروفلور نرمال حبابچه های شش کدام است؟

1 ) استرپتوکوکوس های گروه B لانسفیلد
2 ) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
3 ) اشریشیا کلی
4 ) حبابچه های شش فاقد میکروفلور است