درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد فلور طبیعی میکروبی بدن کدام یک از گزینه های زیر صادق نیست؟

1 ) یکی از وظایف مهم آن جلوگیری از استقرار باکتری های پاتوژن است
2 ) می توانند موادی را تولید نمایند که از سوی میزبان مورد استفاده قرار می گیرد
3 ) استقرار این باکتری ها از هنگام تولد آغاز میگردد
4 ) کلیه نقاط بدن انسان سالم دارای فلور طبیعی می باشد