درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


شرایط لازم اتوکلاو کردن که ایجاد حرارت 121 درجه سانتی گراد و مرطوب می نماید کدام است؟

1 ) 15 پوند فشار بر اینچ مربع
2 ) 25 پوند بر اینچ مربع
3 ) 15 پوند بر سانتی متر مکعب
4 ) 15 میلی متر جیوه بر سانتی متر مکعب