درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اتوکلاو که موجب استریل شدن مواد و وسایل می شود کدام است؟

1 ) ایجاد تایمین دایمر در DNA سلولی
2 ) ایجاد کواگولاسیون
3 ) تخریب سل وال باکتری
4 ) روش اکسیداسیون