درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مواد آنتی سپتیک به کدام دسته از داروهای ضد میکروبی گفته می شود؟

1 ) کلیه مواد ضد عفونی کننده
2 ) موادی که باعث نابودی همه میکروارگانیسم ها می شوند
3 ) موادی که جهت ضد عفونی بدن مصرف می شوند
4 ) موادی که باعث کاهش کشش سطحی و حل چربی ها می شوند