درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اثر دترجنتها کدام است؟

1 ) تغییر ماهیت پروتئین ها
2 ) جلوگیری از سنتز پروتئین ها
3 ) حل کردن چربی
4 ) شکستن دیواره سلولی