درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بالاترین کاربرد اشعه فرابنفش کدام است؟

1 ) استریلیزاسیون وسایل یکبار مصرف
2 ) استریلیزاسیون مواد دارویی و غذایی
3 ) استریلیزاسیون محیطهای کشت آزمایشگاهی
4 ) کنترل آلودگی هوا و محیط کار