درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مناسبترین روش استریل نمودن مایعاتی که در حرارت اتوکلاو از بین می روند کدام است؟

1 ) استفاده از فور یا اون
2 ) استفاده از بخار اشباع تحت فشار
3 ) پاستوریزاسیون (به درو روش کند و تند)
4 ) تندالیزاسیون (حرارت نوبه ای)