درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای استریلیزاسیون وسایل فلزی و شیشه ای از کدام وسیله بیشتر استفاده می کنند؟

1 ) اتوکلاو
2 ) انکوباتور
3 ) کندل جار
4 ) فور