درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام غلظت ار اتانول بر روی باکتری ها بیشترین تاثیر را دارد؟

1 ) 25%
2 ) 70%
3 ) 95%
4 ) 100%