درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آمپولهای حاوی اسپورهای باسیلوس استئارو ترموفیلوس چه کاربردی در آزمایشگاه دارند؟

1 ) در آزمایش آنتی بیوگرام
2 ) در کنترل رنگها و معرفهای آزمایشگاهی
3 ) در کنترل عملکرد اتوکلاو
4 ) در کنترل کیفی محیطهای آزمایشگاهی