درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از داروهای ضد میکروبی زیر در سنتز DNA باکتری مداخله می نماید؟

1 ) تتراسایکلین ها
2 ) امینوگلایکوزیدها
3 ) نالیدیکسیک اسید
4 ) سفالوسپورین ها