درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی بیوتیک هایی که در سنتز اسیدهای نوکلئیک باکتریها موثر می باشند کدام اند؟

1 ) کلرامفنیکل و تتراسایکلین ها
2 ) وانکومایسین و استرپتومایسین
3 ) نووبیوسین و نالیدیکسیک اسید
4 ) پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها